Algemene voorwaarden

Artikel 1: Voorwaarden van toepassing

 1. Op alle met Lifestyle Coaching SAR gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 

Artikel 2: Omvang verplichtingen

  1. Met Lifestyle Coaching SAR gesloten overeenkomsten leiden voor Lifestyle Coaching SAR tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
  2. Partijen die samen werken met Lifestyle Coaching SAR dienen te voldoen aan een volledige inspanningsverplichting.

 

Artikel 3: Rittenkaarten

 1. Rittenkaarten hebben een geldigheid van 12 maanden. Omdat rittenkaarten een korting kennen ten opzichte van losse sessies komen rittenkaarten nooit in aanmerking voor restitutie. Niet opgemaakte ritten komen automatisch te vervallen na de geldigheidstermijn.
 2. Als om andere redenen geen gebruik gemaakt kan worden van de ritten op de rittenkaart kan er via schriftelijke overeenkomst een alternatieve oplossing gevonden worden voor de nog resterende ritten.
 

Artikel 4: Losse lessen

 1. Zowel de Personal Training, als de Small Group en de Groepslessen dienen binnen 7 dagen na ontvangen van een digitaal betalingsverzoek te worden voldaan.
 

Artikel 5: Annulering lessen

 1. Het annuleren van een les dient minimaal 24 uur van te voren te gebeuren, anders mag de les in rekening worden gebracht. Onder omstandigheden die Lifestyle Coaching SAR goedkeurt, hoeft dit niet binnen 24 uur.
 

Artikel 6: Rittenkaart strikt persoonlijk

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald, is de rittenkaart strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.
 

Artikel 7: Openingstijden & Tarieven

 1. Lifestyle Coaching SAR is te allen tijde gerechtigd de gebruikstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen, alsmede inflatiecorrectie door te voeren in de tarieven.
 

Artikel 8: Kledingvoorschriften & handdoekgebruik

 1. In de studio dient ten allen tijde sportkleding te worden gedragen waar ieder zich fijn in voelt. Daarnaast is het verplicht schone (binnen)sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken.
× Neem contact op